Menu Close

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด 

ประวัติการจัดตั้ง

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด 

และพัฒนาการที่สำคัญ

มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย

 

พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ. 2541 ประกาศใช้เพื่อให้มีกลไกการจดทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านค่าธรรมเนียมและได้รับการยกเว้นภาษีจากจากการซื้อขายหรือรับโอนสินทรัพย์นั้นจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้การประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกำหนดฉบับนี้

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยประกอบธุรกิจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มธุระกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์รอการขาย (NPA)

เมื่อปี 2560 ธนาคารแแห่งประเทศไทย ริเริ่มโครงการช่วยเหลือประชาชนรายย่อยในการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภาพ

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 บริษัทบริหารสินทรัพย์  เอสจีเอฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

‘และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด’

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด โดยนายธันภ์วาจ์ รุ่งสิทธิมงคล กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ นายเชลงพจน์ นิวาศะบุตร ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินเชื่อ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนใน “พิธีลงนาม ทำสัญญาการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL)”

วันที่ 17 กันยายน 2564 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน ร่วมลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพกับธนาคาร UOB (ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน ร่วมลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพกับธนาคาร TTB (ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด)

ทั้งนี้ ทางบริษัทบริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน  ยังเดินหน้าซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้ง NPL และ NPA จากสถาบันการเงินต่างๆ มาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์   มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย

พันธกิจ   -บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

-พัฒนาระบบงานภายใน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อความเติบโตและยั่งยืนขององค์กร

-สร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านการบริหารสินทรัพย์ ที่มีความสามารถและจริยธรรม

-ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลูกค้าและทุกภาคส่วน

-สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อขยายฐานธุรกิจและฐานลูกค้าอย่างบูรณาการ

Download document

Enter your email before downloading this document

Compare