Menu Close

Prime Zone ร่วมลงนาม กับธนาคาร TTB ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ NPL

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน โดยนายธันภ์วาจ์ รุ่งสิทธิมงคล กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ นางสาววชิรา มีแสงเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการอาวุโส-พัฒนาและบหารริกลุ่มสินเชื่อพิเศษ ที่ปรึกษาบริหารการเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนใน “พิธีลงนาม ทำสัญญาการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL)” ทั้งนี้ Prime Zone ยังเดินหน้าซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้ง NPL และ NPA จากสถาบันการเงินต่างๆ มาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องต่อไป

Download document

Enter your email before downloading this document

Compare